arrowUp

GDPR

+420 608 882 224
info@adeladentalcare.cz

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PACIENTŮ
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
Správcem osobních údajů je:

Adéla Dental Care, s.r.o., Opletalova 1284/37, PSČ Praha 1, PSČ 110 00, IČ: 292 76 357.
Místo poskytování zdravotních služeb: Na Folimance 17, Praha 2, PSČ 120 00

Účelem zpracovávání osobních údajů je primárně poskytování zdravotních služeb (zpracování je nezbytné pro
splnění právní povinnosti Správce) a to v rozsahu jméno; příjmení; adresa; datum narození; pohlaví; rodné číslo; číslo
pojištěnce; informace o svéprávnosti; profese; informace o zdravotním stavu a o postupu, průběhu a výsledcích
poskytnutých zdravotních služeb, rodinná, osobní, pracovní příp. sociální anamnéza. Zpracování Vašich údajů za tímto
účelem bude probíhat po dobu nezbytně nutnou, a to dle lhůt stanovených přílohou č. 3 vyhlášky č. 98/2012 Sb.,
o zdravotnické dokumentaci). V případě nahlížení do zdravotnické dokumentace může být za účelem ověření Vaší
totožnosti zpracováváno též číslo Vašeho dokladu totožnosti a Váš podpis. Dovolujeme si Vás také informovat, že bez
poskytnutí výše uvedených osobních údajů Vám nebude moci zdravotní služba být poskytnuta.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsou v užším rozsahu zpracovávány osobní údaje i mimo
zdravotnickou dokumentaci, např. v objednávacích systémech pro účely plánování Vašich návštěv (jméno a příjmení,
kontaktní údaje - telefon, e-mail, doručovací adresa, typ zdravotní služby) nebo v dokladech zasílaných zdravotním
pojišťovnám (číslo pojištěnce a poskytnutá zdravotní služba) a jiných účetních podkladech, v případě, že služby nejsou
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (jméno, příjmení, adresa a poskytnutá zdravotní služba). I tyto údaje jsou
zpracovávány z důvodu právní povinnosti, případně oprávněného zájmu Správce, který spočívá v plánování práce či
prokázání plnění právních povinností, pouze po dobu nezbytně nutnou, v případě objednávacích systémů po dobu
jednoho roku, v případě podkladů pro zdravotní pojišťovny po dobu určenou na základě smlouvy s příslušnou zdravotní
pojišťovnou a v případě jiných účetních podkladů po dobu stanovenou předpisy upravujícími vedení daňové evidence
a účetnictví.

Osobní údaje v rozsahu výše uvedeném jsou zpracovávány na základě právem stanovených titulů, a tedy bez
nutnosti Vašeho souhlasu.

Správce se při zpracování osobních údajů bude řídit ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

Osobní údaje budou předávány třetím osobám, a to dalším poskytovatelům zdravotních služeb; zdravotním
pojišťovnám; zpracovatelům Správce a příslušným orgánům veřejné správy dle příslušných právních předpisů. Osobní
údaje nebudou předávány do jiných zemí.

Po dobu zpracování osobních údajů máte právo:
➢ požádat Správce o informaci, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, za jakým účelem, které osobní údaje jsou
zpracovávány, o zdrojích těchto údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích
osobních údajů. Požádáte-li o informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů, Správce Vám bez
zbytečného odkladu a bezplatně poskytne kopii zpracovávaných údajů (za každou další kopii může Správce
účtovat přiměřený poplatek);
➢ na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
➢ podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
(posta@uoou.cz);
➢ žádat výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování; tato práva se však netýkají osobních
údajů, které je Správce povinen zpracovávat pro splnění právní povinnosti, tzn. např. v souvislosti s vedením
zdravotnické dokumentace.

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se obracejte na pověřence
pro ochranu osobních údajů jmenovaného Správcem: gdpr@medimay.cz .

bg
iconAdela Dental Care
Dentální centrum Folimanka
Na Folimance 17
120 00 Praha 2
icon+420 608 882 224
iconinfo@adeladentalcare.cz

Zubní ordinace Adéla Dental Care, s.r.o.

Tak jako zbytek těla, i zuby potřebují pravidelnou péči. A základní pravidlo péče o chrup zní, nepodceňovat pravidelné prohlídky v zubní ordinaci.

Přesvědčte se sami, že návštěva zubaře nemusí představovat nepříjemný zážitek. V Centru zubní medicíny, Adéla Dental Care, s.r.o. se věnujeme každému pacientovi individuálně, s laskavým a ohleduplným přístupem. Nezapomínáme, že lidskost a úsměv na rtech nic nestojí a přesto dokáží divy.